Jdi na obsah Jdi na menu
 

TŘETÍ LEKCE.

Vyrovnávání. 

 Instruktor nejdříve nováčky procvičí ve vyrovnávání se muž po muži, aby lépe pochopili zásady vyrovnávání. Za tím účelem poručí dvěma prvním mužům pravého křídla, aby udělali dva kroky vpřed. Vyrovná je a postupně nechá každého muže vyrovnat se se dvěma prvními.

Každý voják na instruktorův pokyn k vyrovnání otočí hlavu doprava, do pozice předepsané v první lekci první části. Udělá tempem běžného kroku dva kroky vpřed, druhý krok zkrátí tak, aby se zastavil asi šest palců [16,2 cm] za novou řadou, kterou nesmí nikdy překročit. Postoupí vpřed malými krůčky, s rovnými koleny, klidně a plynule, vedle muže, ke kterému se má připojit tak, aby (bez změny pozice hlavy) byla linie jeho očí i ramen ve stejném směru, jako u souseda, a aby se dotkl jeho loktu bez roztahování svého.

Vyrovnání doleva se bude provádět stejným způsobem.

Jakmile se nováčci takto muž po muži naučí bez váhání správně vyrovnávat, instruktor nechá vyrovnat celou řadu následujícím povelem:

A droite ═ ALIGNEMENT. [adruat ═ aliňman] (doprava vyrovnat)

NEBO

A gauche ═ ALIGNEMENT. [agoš  ═ aliňman] (doleva vyrovnat)

 Na tento povel celý řad, kromě dvou mužů umístěných dopředu a sloužících jako základ pro vyrovnání, vykročí běžným krokem na novou linii a umístí se na ni podle výše popsaných zásad.

Instruktor stojí pět nebo šest kroků vpředu a čelem k řadu, dohlíží na dodržování zásad a pak přejde na křídlo, které sloužilo jako základ pro vyrovnání, aby ověřil jeho správnost.

 Instruktor uvidí, že nejvíce vojáků je vyrovnáno, a zavelí:

FIXE.     [fix]   (přímo hleď)

Na tento povel vojáci otočí hlavu do přímé pozice a znehybní.

Instruktor následně vojákům, kteří by nebyli vyrovnáni, zavelí: telle-file (nebo telles-files), rentrez [rantré] (ustoupit), nebo sortez [sorté] (postoupit), označí je při tom čísly. Označený, nebo označené zástupy pohlédnou na řad směrem, kterým se mají vyrovnat, aby posoudily o kolik ustoupit, nebo postoupit a klidně se umístí na linii. Následně otočí hlavu opět do přímé pozice.

Instruktor se předem postará o očíslování zástupů.

Vyrovnávání vzad se budou provádět podle stejných zásad. Vojáci se přenesou mírně za linii a umístí se na ni drobnými pohyby vpřed, stejně jako bylo předepsáno výše

Instruktor velí:

En arrière à droite  ═ ALIGNEMENT. [anarjér adruat ═ aliňman] (dozadu doprava)

En arrière à gauche ═ ALIGNEMENT. [anarjér agoš ═ aliňman] (dozadu doleva)

Poznámky k zásadám vyrovnávání.

Instruktor bude dohlížet na následující zásady:

Aby voják došel na linii klidně.

Protože ukvapenost je opakem pořádku i rychlosti provádění, jíž dosáhneme jen tím, že vojáky uvykneme provádět pohyby klidně, chladnokrevně a přesně.

Aby nenakláněl tělo dozadu ani hlavu dopředu.

Protože jen s pravidelností postoje se naučí vyrovnávat.

Aby otáčel hlavu co nejméně a jen tak, aby viděl linii očí.

Aby pohyb hlavy nevychýlil pozici ramen z řady a aby chybné postavení jednoho muže neovlivnilo postavení těch, co stojí za ním.

Aby nikdy nepřekročil linii vyrovnávání.

Protože kdyby voják linii vyrovnávání překročil, musel by se pak vracet do správného postavení, jeho chyba by se promítla i do postavení mužů za ním, kteří by se tak sami museli vracet, čehož je třeba se pečlivě vyvarovat, neboť kromě ztráty času, jež by z toho vzešla, je vyrovnávání vzad obtížnější než vyrovnávání vpřed.

Aby na se povel FIXE voják přestal zcela hýbat, i kdyby nebyl vyrovnaný.

Aby si zvykl na správné posuzování své vyrovnanosti a umísťování se na linii bez váhání.

Aby se na povely telle file nebo telles files, rentrez nebo sortez neoznačené zástupy nehýbaly.

Aby se nerušily zástupy, které jsou vyrovnané.

Aby při vyrovnávání vzad voják při ustupování mírně překročil linii.

Aby se umístil na linii malým pohybem vpřed, neboť tak je snazší posoudit vyrovnanost.